Voorwaarden DOMunder

Tickets
Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen, uitbetaald, vervangen of verlengd. De barcode op de tickets mag niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de barcode misschien niet gelezen worden waardoor toegang niet kan worden verleend. Kopiëren van het ticket is nutteloos. Misbruik wordt gerechtelijk vervolgd. Een ticket geeft eenmalig toegang tot DOMunder. Na de toegangscontrole vervalt de geldigheid van het ticket.

Bezoekersvoorwaarden
Bezoekers dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen wanneer zij DOMunder bezoeken.

1. Algemeen
De bezoeker betreedt DOMunder op eigen risico. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderen uit DOMunder. In een dergelijk geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling.

2. Toegang
Het is alleen mogelijk DOMunder te betreden met een geldig toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient de bezoeker tijdens het verblijf in DOMunder goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Het toegangsbewijs is slechts geldig voor de gereserveerde dag en starttijd. Is de bezoeker te laat voor de starttijd, vervalt het recht op toegang. Het toegangsbewijs verliest zijn geldigheid bij het verlaten van DOMunder. DOMunder hanteert een adviesleeftijd van 6 jaar en ouder. DOMunder behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen of wanneer deze de orde (dreigen te) verstoren. DOMunder is beperkt toegankelijk voor gehandicapten. Neem hiervoor contact op. 

3. Veiligheid
Aangaande de veiligheid van de bezoekers is het bezoekers ten strengste verboden zich in technische ruimtes te begeven en/of in ruimtes waar is aangegeven dat de ruimte alleen voor personeel toegankelijk is. DOMunder is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan persoonlijke bezittingen, kleding en/of lichaamsdelen.

4. Meegebrachte artikelen
Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen (dit naar inzicht van onze medewerkers) is verboden. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan.. Radio’s en andere geluidsapparatuur zijn niet toegestaan. Stepjes, (kinder)fietsen, skates en andere mogelijke vervoersmiddelen, zijn in DOMunder niet toegestaan. Het meenemen van (rug- en dames)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, en het dragen van andere grote objecten is in de tentoonstelling niet toegestaan. Buggies en kinderwagens zijn wel toegestaan. U kunt verzocht worden deze en andere objecten in een van onze kluisjes te bewaren. DOMunder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan en/of verlies van goederen die door bezoeker in bewaring zijn gegeven.

5. (Huis)dieren
(Huis)dieren worden niet toegelaten in DOMunder. Dit in verband met de veiligheid van zowel de (huis)dieren als de bezoekers van DOMunder. DOMunder biedt geen opvang voor (huis)dieren. Geleide- en hulphonden zijn van harte welkom in DOMunder.

6. Kleding en schoeisel
Binnen DOMunder is het voor mannen, vrouwen en kinderen verplicht een bedekt boven- en onderlijf te hebben en schoeisel te dragen.

7. Fotograferen en filmen
Het is toegestaan te fotograferen voor privégebruik, tenzij bij de entree anders is aangegeven. Gebruik van flits en/of statief is niet toegestaan. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van DOMunder vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat u als gast wordt gefilmd of gefotografeerd. DOMunder behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

8. Drukte en technische storingen
DOMunder heeft een beperkte capaciteit. DOMunder is niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling. Sommige onderdelen worden aangestuurd door verschillende technieken. Het kan voorkomen dat door een storing in de techniek vertragingen ontstaan of er in het geheel geen bezoek aan DOMunder mogelijk is. DOMunder geeft geen restitutie op de entreeprijs bij vertragingen. DOMunder is niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling.

9. Schade
DOMunder wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan de bezoeker geconfronteerd worden met een onveilige situatie of schade. Wij verzoeken de bezoeker dit zo spoedig mogelijk bij één van onze medewerkers te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen. Het kan ook voorkomen dat de bezoeker zelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval verzoeken wij de bezoeker dit bij de balie te melden, voordat de bezoeker DOMunder verlaat.

10. Aansprakelijkheid
Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan DOMunder, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij de balie kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. DOMunder accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet van DOMunder of van één van haar medewerkers. Ook wanneer vermissing of beschadiging optreedt bij aan DOMunder in bewaring gegeven artikelen kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover DOMunder, met betrekking tot het risico dat is ontstaan, van een verzekeringsmaatschappij of een andere derde vergoeding ontvangt.

11. Promotie en verkoop
Promotie of verkoop van diensten en/of producten binnen DOMunder of in de directe omgeving van DOMunder is niet toegestaan zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming door de directie van DOMunder is verleend.

12. Roken
Er mag binnen DOMunder niet gerookt worden.

13. Horeca
Voor horecaleveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar.

14. Kinderen en begeleiding
Kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 14 jaar dienen begeleid te worden door minimaal één volwassen begeleider.

15. Bestellen van tickets, wijzigingen in de boeking en kortingsacties
DOMunder adviseert om tickets online te kopen. Door de grote belangstelling voor DOMunder, kan het voorkomen dat tickets voor een bepaalde dag en/of starttijd zijn uitverkocht. Een boeking kan alleen schriftelijk worden geannuleerd of gewijzigd tot 24 uur voorafgaand aan de tour. Het is niet mogelijk om op gekochte tickets achteraf een kortingsactie toe te passen en de korting te verrekenen. 

16. Restitutie bij afwezigheid of te laat arriveren.
Bij afwezigheid van personen behorende bij een groep en/of individuele bezoekers wordt door DOMunder geen geld teruggeven. Mocht u na boeking voor een bepaalde starttijd te laat arriveren, dan ontvangt u geen restitutie van de toegangsprijs of enige andere vorm van vergoeding.
In de volgende gevallen geven wij geen geld terug of enige andere vorm van vergoeding:
• Bij ziekte of afwezigheid.
• Wanneer uw verwachtingen van DOMunder niet overeenstemmen met de belevenis.
• Wanneer er vertraging is opgelopen.
• Wanneer u onwel wordt.
• Bij verlies of diefstal van het toegangsbewijs.
• In het geval dat de bezoeker het toegangsbewijs van een derde, anders dan van DOMunder, heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan DOMunder om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt.

Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

Privacy statement DOMunder, namens Stichting Domplein 2013
In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Domplein 2013 – handelende onder de naam DOMunder, omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van DOMunder en kopers van toegangsbewijzen voor DOMunder (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘u’).

Op het moment dat u uw gegevens aan DOMunder (of een opdrachtnemer van DOMunder) verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

DOMunder verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam van de gebruiker, de achternaam, alsmede het adres, het e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer en de voorkeur voor genre tentoonstellingen. DOMunder is gevestigd aan Domplein 4, 3512 JC te Utrecht.

In dit Privacy Statement wordt toegelicht wat DOMunder doet met uw persoonsgegevens. DOMunder kan voor haar dienstverlening gebruik maken van derden, die als bewerker uitsluitend in opdracht van DOMunder zullen optreden. Dit Privacy Statement is dan ook van toepassing op de gegevens welke zijn verkregen via (de websites van) deze derden. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die DOMunder over u verzamelt via de website www.domunder.nl en andere websites / media van DOMunder.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde websites van derden, die DOMunder als bewerker inschakelt, is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van andere partijen (zoals sponsors van DOMunder) waarnaar DOMunder een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. DOMunder is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van andere partijen.

Doeleinden
DOMunder (of een opdrachtnemer van DOMunder) kan uw gegevens gebruiken:
• ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van tentoonstellingen en andere evenementen in de meest ruime zin;
• voor het beheer van haar klantenadministratie;
• om u informatie te verschaffen over aanbiedingen, (nieuwe) tentoonstellingen en andere evenementen die in DOMunder worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per gewone post;
• om u informatie te verschaffen over de producten of dienstverlening van partners van DOMunder;
• ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
• ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
• ter uitvoering van marktonderzoeken;
• ter verbetering en beveiliging van haar websites.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht u geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden (zie hieronder).

Gegevens wijzigen
Onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat u van DOMunder (of haar opdrachtnemers) ontvangt, heeft u ook de mogelijkheid om u af te melden van de mailinglist. Afmelden kan ook via het emailadres: info@domunder.nl. Als u zich afmeldt, zult u van DOMunder (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangen.

Beveiliging
DOMunder doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Verstrekking van gegevens
Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. DOMunder zal zonder de benodigde toestemming of vergunning geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in landen buiten de Europese Unie.

Wijzigingen
DOMunder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden bij dezen aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van DOMunder te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.